Všeobecné obchodné podmienky kúpy produktov agentúry MARS SPORT TRAVEL, Spol. ŠPORT PROGRESS spol s r.o., Lakeside Park, Tomašikova 64, 831 04 Bratislava

Spoločnosť ŠPORT PROGRESS s.r.o., týmto vyhlasuje všeobecné obchodné podmienky ( ďalej VOP), ktoré sa vzťahujú na predaj produktov agentúry MARS SPORT TRAVEL ( ďalej Predávajúci), ako sú vstupenky na športové a kultúrne podujatia a s tým spojené prepravné a ubytovacie služby organizované na území Slovenskej republiky alebo v tretích krajinách v rámci celého sveta (ďalej Produkt), záujemcom o účasť na nich. 

Spôsob vzniku práva na Produkt a vznik zmluvy

 1. V sídle, na predajnom mieste, na web stránke, Predávajúci ponúka Produkt s určením miesta, času a jeho ceny pre klienta, záujemcu;
 2. Klient – záujemca všeobecne dostupným a používaným spôsobom ( osobne, mailom alebo faxom) u Predávajúceho otvorí alebo doručí objednávku, na ktorej uvedie meno priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, vrátane PSČ, rod. číslo/IČO/IČ DPH, telefónny alebo mailový kontakt, identifikuje vybraný Produkt a ním požadované množstvo, o ktorý javí záujem, ktorým momentom vzniká právo na rezerváciu Produktu;
 3. Údaje pod bodom 2 slúžia k overeniu identity klienta, kupujúceho s cieľom, aby Predávajúci mohol vo veci záujmu o Produkt aktívne komunikovať s klientom, záujemcom ako kupujúcim, i v prípade nepriaznivých okolností, ktorými sa rozumejú prípadné zrušenia, zmeny podstatných okolností Produktu ( zmeny dátumu, času jeho konania) alebo okolností vzniknutých neočakávane na strane kupujúceho;
 4. Predávajúci upozorňuje záujemcu o Produkte a klient berie na vedomie, že disponuje len obmedzeným, vopred nastaveným zmluvne zabezpečeným množstvom prístupov na Produkt;
 5. Potvrdením objednávky klienta, spôsobom daným týmito VOP vzniká kúpna zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim.
 6. Potvrdením o vzniku kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim je v zmysle VOP riadna faktúra alebo voucher vydaný alebo doručený Predávajúcim.

Rezervácía  Produkt a právo odstúpiť od zmluvy

 1. Predávajúci po otvorení objednávky na Produkt kupujúcim umožní kupujúcemu výber z časových, miestnych a priestorových podmienok konania Produktu ( napr. miesto v hľadisku fixné alebo voľné, čas konania, podľa podmienok organizátora alebo usporiadateľa Produktu), s ktorými kupujúceho všeobecne dostupným spôsobom oboznámil, a tieto zaznačí do objednávky, pokiaľ tak už klient nevykonal;
 2. Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje časové a miestne podmienky konania Produktu, ktoré vyznačí Predávajúci v objednávke, a v týmto dohodnutých podmienkach tieto ako Produkt rezervuje v prospech kupujúceho, na dohodnutú dobu, ktorá nie je dlhšia ako čas uhradenia ceny Produktu kupujúcim;
 3. Omeškaním stanovenej doby na úhradu ceny Produktu kupujúcim Predávajúcemu, nárok na rezerváciu zaniká, pokiaľ sa do toho času alebo potom nedohodne inak;
 4. Spolu s potvrdenou rezerváciou kupujúci obdrží informáciu či sa za Produkt platí v hotovosti/na účet a do akého dátumu, ako aj to, dokedy kupujúci má právo a povinnosť Produkt obdržať alebo prevziať na predajných miestach siete alebo mať doručený stranou Predávajúceho;
 5. Predávajúci na kontaktnú adresu kupujúceho mailom alebo faxom doručí potvrdenie o rezervácii, dátum dokedy povinnosť rezervácie Predávajúcim platí;
 6. Kupujúci cenu za Produkt - rezervované vstupenky - uhrádza spôsobmi podľa čl. bodu 2
 7. V prípade, že to v rezervácii bude uvedené môže si objednané, rezervované a zaplatené vstupenky na Produkt kupujúci vyzdvihnúť aj priamo v pokladni, kde sa Produkt koná;

Právo zrušiť objednávku Produktu.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v oblasti Produktu je možné adresáta Produktu meniť len do 7-mich dní pred jeho konaním, nie je možné už zakúpený Produkt vrátiť a požadovať vrátenie peňazí;
 2. Predávajúci nebude akceptovať požiadavku kupujúceho na vrátenie ceny už uhradeného Produktu, ktorý sa bude konať;
 3. V prípade zrušenia konania Produktu, z dôvodu na strane jeho organizátora bude kupujúci informovaný prostredníctvom stránky Predávajúceho, kde bude prehľadne popísaný postup vrátenia ceny Produktu ako aj miest a kontaktov, kde bude výmena prebiehať.
 4. Zakúpené alebo potvrdené balíky nemôžu byť zmenené a podliehajú 100% storno poplatku, t.j. celkovej sumy zájazdu.
 5. Odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť CK písomne. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CK skutočné náklady.
 6. Storno poplatok si CK nebude nárokovať v prípade, že si objednávateľ zabezpečí náhradníka. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vznikajú. V prípade objednávania leteckej dopravy, CK MST nezaručuje zabezpečenie a ceny letenky pre nového objednávateľa a letenka pôvodného podlieha 100% storno poplatku.

Spôsob dodania produktu

 1. Predávajúci odovzdá Produkt v mieste a pred konaním Produktu, na základe riadnej  faktúry.
 2. Predávajúci odovzdá Produkt poštou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom poštovné bude účtované v plnej výške kupujúcemu. Neprevzatie zásielky kupujúcim nezakladá náhradu škody voči Predávajúcemu.
 3. Predávajúci odovzdá Produkt kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom poštovné bude účtované v plnej výške kupujúcemu. Neprevzatie zásielky kupujúcim nezakladá náhradu škody voči Predávajúcemu.
 

Spôsob platenia Produktu kupujúcim 

 1. Kupujúci cenu Produktu uhrádza všeobecne akceptovanými spôsobmi platenia, platnými na území Slovenskej republiky, t.j. v hotovosti alebo na účet Predávajúceho ( prostredníctvom Internetu, prevodom, vkladom na účet), ktorých výstupom sa preukáže úhrada ceny Produktu kupujúcim.
 2. Uhradením ceny Produktu na účet Predávajúceho vzniká kúpna zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim a právo kupujúceho na Produkt.
 3. Cenu Produktu uhrádza kupujúci spôsobom na účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry pod variabilným symbolom na nej uvedenom alebo v hotovosti na predajných miestach Predávajúceho.
 4. V prípade, že s kupujúcim sa dohodne úhrada ceny „na dobierku“ pre tento druh je potrebné úhradu za rezervované vstupenky vykonať vopred prevodom alebo vkladom na účet v Unicredit banke: SK54 1111 0000 0066 0170 7009
 5. Prijatím ceny Produktu sa predavajúci zaväzuje kupujúcemu vystaviť a doručiť riadnu faktúru.
 6. Riadna faktúra je dokladom kupujúceho oprávňujúcim k obdržaniu alebo prevzatiu Produktu.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že neuhradením ceny Produktu v stanovenej lehote splatnosti  kúpna zmluva zaniká, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak.

Predávajúci sa zaväzuje: 

 1. Umožniť kupujúcemu vyzdvihnúť si rezervovaný Produkt po uhradení jeho ceny vo vybraných miestach obchodnej siete Predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom mailu
 2. V prípade straty vouchera, na požiadanie vytlačiť kópiu objednaného a uhradeného Produktu, pričom kupujúci musí preukázať oprávnenosť takejto požiadavky
 3. Bezodkladne informovať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, mailom, faxom  o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Produktoch vyskytnú.

Kupujúci sa zaväzuje: 

 1. V písomnej komunikácii s Predávajúcim uviesť všetky požadované údaje , presne, úplne a pravdivo podľa požiadavky Predávajúceho;
 2. Vykonať úhradu ceny Produktu;
 3. Prevziať rezervovaný Produkt v stanovenom mieste a čase pred konaním Produktu;
 4. Akceptovať zmenu konania Produktu nezavineného jeho organizátorom v náhradnom termíne jeho konania.
 

Predávajúci nenesie zodpovednosť: 

 1. Za oneskorené dodanie objednaného Produktu zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou;
 2. Poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou;
 3. Za zrušenie Produktu zo strany jeho organizátora, pre tento výnimočný prípad Predávajúci zverejní alebo oznámi dostupným spôsobom kupujúcemu spôsob vrátenia už kupujúcim zaplatenej ceny Produktu
 4. Za okolnosti majúce pôvod vo „Vis major“;
 

Vybavovanie reklamácií kupujúcich

 1. Kupujúci je v každom jednotlivom prípade povinný reklamovať vady Produktu písomne bez meškania;
 2. V prípade operatívnej potreby telefonicky na čísle 02/49102250, v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00;
 3. mailom na adrese marstravel@sportprogress.sk
 4. poštou;
 5. V reklamácii doručenej v lehote najneskôr do 24 hod. po konaní Produktu, podľa bodu 1, kupujúci uvedie všetky podstatné náležitosti z objednávky, vrátane identifikačných údajov o vzniku kúpnej zmluvy na Produkt a okolnosti zakladajúce dôvod reklamácie Produktu, vrátane dôkazov preukazujúcich vadné plnenie Produktu jeho organizátorom, inak je reklamácia neplatná;

Spoločnosť ŠPORT PROGRESS s.r.o., prehlasuje tieto Všeobecné obchodné podmienky za nedeliteľnú súčasť kúpnych zmlúv na Produkty uzatvárané v jeho mene agentúrou MARS SPORT TRAVEL s budúcimi kupujúcimi.